OGLĘDZINY MIEJSCA ZDARZENIA

ZADANIA DYŻURNEGO JEDNOSTKI I CZYNNOŚCI ZABEZPIECZAJĄCE 

Dyżurny jednostki Policji, niezależnie od sposobu uzyskania przez Policję wiadomości o popełnieniu przestępstwa, w związku, z którym zachodzi potrzeba zorganizowania l skierowania na miejsce jego popełnienia policjantów w celu dokonania czynności w niezbędnym zakresie, podejmuje działania określone w przepisach o metodach i formach wykonywania zadań przez dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji. O zdarzeniach, którymi mogą być zainteresowani przedstawiciele środków masowego przekazu, dyżurny niezwłocznie zawiadamia właściwego rzecznika albo oficera prasowego, lub inną osobę upoważnioną do kontaktów z dziennikarzami.

Dyżurny jednostki Policji kierowanym na miejsce przestępstwa policjantom komórek patrolowych lub Interwencyjnych służby prewencyjnej Policji albo Innym policjantom, określa i poleca wykonanie w szczególności następujących zadań:

 1. ocenienie sytuacji na miejscu przestępstwa poprzez ustalenie jego rodzaju i przewidywanego jej rozwoju,
 2. zabezpieczenie miejsca przestępstwa poprzez:
  • usunięcie z miejsca przestępstwa niepożądanych osób l niedopuszczanie nikogo na zabezpieczany obszar lub do obiektu,
  • wyraźne oznaczanie drogi poruszania się po miejscu przestępstwa, z zastrzeżeniem, że jedynym odstępstwem od tej zasady jest konieczność ratowania życia, zdrowia lub mienia,
  • niezwłoczne przekazywanie do jednostki Policji Informacji o sytuacji na miejscu przestępstwa, zwłaszcza o potrzebie skierowania na to miejsce dalszych policjantów
  • z zadaniem zabezpieczania miejsca przed wejściem osób postronnych oraz o potrzebie wykorzystania środków technicznych przeznaczonych do ochrony dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych,
  • bieżące dokumentowanie w notatniku służbowym danych personalnych, adresowych i osobistych wszystkich osób znajdujących się w rejonie miejsca przestępstwa lub przybywających w ten rejon.


Zadaniami policjantów komórek patrolowych lub interwencyjnych służby prewencyjnej Policji albo policjantów innych służb, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce przestępstwa, niezależnie od wykonywania czynności zmierzających do zatrzymania sprawcy przestępstwa, w przypadkach, gdy zatrzymanie sprawcy lub sprawców jest możliwe w ramach działań pościgowych, są:

 1. ograniczenie skutków przestępstwa poprzez:
  1. udzielanie lub zorganizowanie pomocy medycznej uczestnikom przestępstwa,
  2. ewakuowanie osób z miejsca zagrożonego,
  3. zabezpieczanie mienia narażonego na zniszczenie lub utratę,
  4. organizowanie oraz kierowanie akcją ratowniczą do chwili przybycia właściwych służb ratowniczych,
  5. ostrzeganie osób znajdujących się w rejonie miejsca  przestępstwa  o zagrożeniach oraz o konieczności podporządkowania się wydawanym poleceniom;
 2. ochranianie miejsca przestępstwa przed zmianami przy pomocy środków będących na ich wyposażeniu osobistym l pojazdów, przy pomocy, których pełnią służbę poprzez:
  1. wstępne określenie obszaru, na którym mogą znajdować się ślady kryminalistyczne l dowody przestępstwa i otoczenie tego obszaru taśmą zabezpieczającą, linami, barierkami itp.(wykorzystanie Innych policjantów, postronnych osób),
  2. usunięcie z wytyczonego obszaru wszystkich osób i wyraźne zakazanie wstępu na wyznaczony obszar jakimkolwiek osobom, także osobom, które z tytułu opieki lub nadzoru mają obowiązek interesowania się miejscem, egzekwowanie zakazu wstępu na wyznaczony obszar przed ustaleniem i oznakowaniem przez nich drogi poruszania się po miejscu przestępstwa, z zastrzeżeniem, że jedynym odstępstwem od tej zasady jest konieczność ratowania życia, zdrowia lub mienia,
  3. zastosowanie specjalnych zabezpieczeń zwłok, śladów kryminalistycznych i dowodów przestępstwa przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych lub przed szkodliwym działaniem środowiska, z zastrzeżeniem, że zakazane jest wykorzystywanie dla tego celu przedmiotów znajdujących się na lub bezpośrednio w pobliżu miejsca przestępstwa,
  4. dbanie, by ślady kryminalistyczne i dowody przestępstwa nie uległy utracie, zniekształceniu (zatarciu) albo przemieszczeniu lub zniszczeniu przez osoby lub zwierzęta;
 3. przekazywanie dyżurnemu jednostki organizacyjnej Policji bieżącej informacji o sytuacji na miejscu przestępstwa, a w szczególności o:
  1. podjętych samodzielnie działaniach ratowniczych i zabezpieczających oraz o ich rezultatach,
  2. niezbędnym zakresie dalszych działań,
  3. potrzebie skierowania na miejsce przestępstwa dalszych policjantów lub wykorzystania innych środków technicznych dla zabezpieczania miejsca przestępstwa albo ochrony śladów kryminalistycznych i dowodów przestępstwa;
 4. dokumentowanie w notatniku służbowym oraz w notatkach urzędowych przebiegu i wyników czynności dokonanych na miejscu przestępstwa a w szczególności:
  1. ustalonych danych personalnych, adresowych i osobistych osób związanych z przestępstwem lub mogących mleć z nim związek (pokrzywdzony, świadkowie, sprawca itp.),
  2. ustalonych okoliczności przestępstwa,
  3. ustalonych zmian, jakie zaistniały na miejscu przestępstwa po jego popełnieniu,
  4. wykonanych własnych czynności i działań mających na celu ochronę lub zabezpieczenie materiału dowodowego (zwłok, śladów kryminalistycznych i dowodów przestępstwa) znajdującego się na miejscu przestępstwa przed utratą, zniekształceniem (zatarciem), zniszczeniem lub przemieszczeniem,
  5. dokładne odnotowywanie:
   • wszystkich uprawnionych osób, zarówno funkcjonariuszy Policji, jak i przedstawicieli innych organów, służb lub inspekcji wchodzących na wyznaczony obszar miejsca przestępstwa, z uwzględnieniem daty i dokładnej godziny ich przybycia, przyczyny i celu wejścia lub wjazdu pojazdu na obszar chroniony oraz daty i godziny jego opuszczenia (wprowadzenie specjalnej karty "obecności" na miejscu przestępstwa).
   • pojazdów przekraczających jego granice,


Kierujący zespołem zabezpieczającym lub policjant samodzielnie zabezpieczający miejsce zdarzenia, do czasu przybycia właściwego rzecznika albo oficera prasowego, lub innej osoby upoważnionej do kontaktów z dziennikarzami, może udzielić przedstawicielom środków masowego przekazu informacji wyłącznie w granicach własnych kompetencji i tylko na ich wyraźne żądanie oraz po okazaniu legitymacji prasowej. Udzielane informacje mogą dotyczyć jedynie ogólnego opisu zdarzenia i nie mogą zawierać danych mogących posłużyć do identyfikacji jego uczestników lub formułowania sądów o winie.

Po przybyciu na miejsce przestępstwa zespołu oględzinowego kierujący zespołem zabezpieczającym lub policjant zabezpieczający miejsce informuje kierującego tym zespołem o przebiegu i wynikach czynności przeprowadzonych przed przybyciem zespołu, uzyskanych Informacjach i poczynionych spostrzeżeniach.

Kierujący zespołem oględzinowym może powierzyć wykonanie innych zadań wynikających z bieżącego rozwoju sytuacji policjantom zabezpieczającym miejsce przestępstwa.COFNIJ  SPIS TREŚCI  DALEJ