Dz.Urz.KGP 04.16.105

WYTYCZNE Nr 5
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI


z dnia 20 sierpnia 2004 r.


w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania posterunku Policji


(Dz.Urz.KGP 04.16.105)Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Wytyczne określają tryb tworzenia w strukturach organizacyjnych jednostek Policji komórek o nazwie posterunek Policji oraz szczegółowy zakres zadań dla tego rodzaju komórki organizacyjnej.


§ 2. Posterunki Policji tworzy się w celu usprawnienia realizacji podstawowych zadań Policji na terenach gmin wiejskich i miejskich pozbawionych siedzib komisariatów Policji, a w szczególności:

1) zapewnienia mieszkańcom z tych terenów możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, a także bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu;

2) stworzenia warunków umożliwiających szybszą reakcję Policji na sygnały i zgłoszenia, o których mowa w pkt 1.


§ 3. Decyzja o utworzeniu posterunku Policji powinna być poprzedzona analizą stanu bezpieczeństwa na terenie gminy lub gminy - miasta oraz konsultacjami z przedstawicielami samorządu terytorialnego.


§ 4. Przystępując do tworzenia posterunku Policji w szczególności należy zbadać możliwości pomocy ze strony władz gminnych w zakresie udostępnienia nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach lokalu na siedzibę posterunku, a także gotowość uzupełnienia etatów na zasadach określonych w art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.).


§ 5. Przez użyte w wytycznych określenia należy rozumieć:

1) "policjant posterunku Policji" - każdy policjant pełniący służbę w komórce do spraw prewencji lub w komórce do spraw kryminalnych posterunku Policji bez względu na zajmowane stanowisko policyjne;

2) "policjant komórki ds. kryminalnych" - każdy policjant pełniący służbę w komórce do spraw kryminalnych posterunku Policji bez względu na zajmowane stanowisko policyjne.


Rozdział 2
Struktura organizacyjna i etatowa posterunku Policji


§ 6. W skład obsady posterunku Policji powinni wchodzić doświadczeni policjanci służby prewencyjnej i kryminalnej.


§ 7. Posterunek Policji jest komórką organizacyjną w strukturach jednostki Policji, posiadającą stanowisko kierownicze.


§ 8. Struktura organizacyjna posterunku Policji składa się z komórek niższego szczebla o nazwach: do spraw prewencji i do spraw kryminalnych.


§ 9. W strukturze etatowej posterunku Policji, poza stanowiskiem kierownika posterunku Policji, mogą występować następujące stanowiska policyjne:

1) asystent;

2) dzielnicowy;

3) referent;

4) policjant.


Rozdział 3
Zakres działania posterunku Policji i zadań kierownika i policjantów posterunku Policji


§ 10. Do zakresu działania posterunku Policji należy:

1) realizowanie zadań służby prewencyjnej, a w szczególności:

a) przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych,

b) ujawnienie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

c) kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz wykrywanie ich sprawców;

3) realizowanie zadań administracyjno-porządkowych;

4) współdziałanie z samorządem terytorialnym oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.


§ 11. Do zadań kierownika posterunku Policji należy:

1) planowanie, organizowanie i nadzór nad realizacją zadań wynikających z zakresu zadań posterunku Policji;

2) współpraca z kierownikami innych komórek jednostki Policji w zakresie właściwości rzeczowej posterunku Policji;

3) sprawowanie nadzoru nad właściwym przygotowaniem i kierowaniem policjantów do służby;

4) współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi realizującymi zadania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a zwłaszcza z samorządem lokalnym;

5) przyjmowanie obywateli w sprawie uwag dotyczących pracy policjantów posterunku Policji;

6) podejmowanie działań mających na celu:

a) wprowadzanie rozwiązań usprawniających wykonywanie zadań służbowych,

b) czynne uczestniczenie w procesie doskonalenia zawodowego policjantów w zakresie nabywania umiejętności teoretycznych i praktycznych wymaganych przy pełnieniu służby na poszczególnych stanowiskach w posterunku Policji,

c) kształtowanie właściwych postaw etycznych wśród policjantów,

d) tworzenie warunków sprzyjających komunikacji interpersonalnej,

e) właściwą adaptację zawodową policjantów,

f) utrzymywanie właściwego poziomu dyscypliny służbowej.

g) zapewnienie gotowości alarmowej policjantów,

h) zapewnienie warunków do właściwego przechowywania służbowej broni palnej zgodnie z przepisami wydanymi przez Komendanta Głównego Policji,

i) realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy,

j) przestrzeganie tajemnicy ustawowo chronionej oraz służbowej,

k) użytkowanie i konserwacją sprzętu oraz urządzeń będących na wyposażeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także utrzymywanie czystości pomieszczeń i estetyki w obrębie siedziby posterunku Policji.


§ 12. 1. Dzielnicowy posterunku Policji realizuje zadania i czynności służbowe zgodnie z przepisami zawartymi w zarządzeniu nr 15/99 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 1999 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 107 z późn. zm.).

2. Policjant posterunku Policji pełniący służbę patrolową realizuje zadania i czynności służbowe zgodnie z przepisami zawartymi w zarządzeniu nr 494 KGP z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 33), a w szczególności:

1) zapobiega popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych, a w przypadku ich zaistnienia podejmuje czynności w celu ustalenia i zatrzymania sprawców tych czynów;

2) reaguje na wszelkie zachowania mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszające porządek publiczny;

3) dokonuje sprawdzeń osób podejrzewanych o popełnianie czynów zabronionych prawem i miejsc ich przebywania;

4) sprawdza zabezpieczenie obiektów zagrożonych przestępczością,

5) egzekwuje przestrzeganie przepisów porządkowych i administracyjnych ogólnie obowiązujących oraz przepisów prawa miejscowego.

3. Policjant komórki ds. kryminalnych:

1) prowadzi rozpoznanie operacyjne, w ramach którego współpracuje z informatorami i osobami anonimowymi, zakłada i prowadzi teczki rozpoznania;

2) wykonuje czynności związane z przyjęciem zawiadomienia o przestępstwie i wykroczeniu;

3) prowadzi postępowania w sprawach o wykroczenia;

4) prowadzi czynności sprawdzające;

5) prowadzi postępowania przygotowawcze o przestępstwa wymienione w art. 325b § 1 k.p.k. - na wniosek kierownika posterunku Policji lub samodzielnie komendant komisariatu Policji bądź komendant powiatowy Policji może podjąć decyzję o przejęciu postępowania przez komórkę organizacyjną służby kryminalnej wyższego szczebla;

6) wykonuje czynności procesowe w ramach pomocy prawnej.

4. Ponadto, każdy policjant pełniący służbę w strukturach posterunku Policji ma obowiązek:

1) zbierania informacji o osobach, podmiotach, zdarzeniach oraz wszelkich zjawiskach pozostających w zainteresowaniu Policji, przez realizację podstawowych metod pracy operacyjnej;

2) udziału w przedsięwzięciach profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz lokalnej społeczności, podejmowanych przez Policję oraz inne podmioty pozapolicyjne;

3) realizowania czynności administracyjno-porządkowych w zakresie określonym obowiązującymi przepisami;

4) wykonywania w niezbędnym zakresie czynności związanych ze zgłoszeniem o popełnionym przestępstwie lub wykroczeniu.


§ 13. W zakresie planowania i pełnienia służby patrolowej należy w szczególności uwzględnić, że:

1) służba patrolowa na terenie działania posterunku Policji pełniona jest na podstawie planu dyslokacji jednostki organizacyjnej Policji, w strukturach której funkcjonuje posterunek Policji;

2) bieżącego rozmieszczenia sił i środków na terenie działania posterunku Policji w uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za dyslokację służby w jednostce organizacyjnej Policji dokonuje kierownik posterunku Policji lub wyznaczony przez niego policjant;

3) odprawę do służby przeprowadza i rozliczenia z jej przebiegu dokonuje, bezpośrednio lub w innej przyjętej formie, kierownik posterunku Policji lub wyznaczony przez niego policjant, albo policjant z jednostki nadrzędnej;

4) skład i liczebność patrolu określa kierownik posterunku Policji lub wyznaczony przez niego policjant, który wyznacza jednocześnie jego dowódcę;

5) policjanci pełniący służbę w patrolu mają obowiązek utrzymywania bieżącego kontaktu za pomocą środków łączności ze służbą dyżurną jednostki Policji;

6) zmiana lub opuszczenie rejonu pełnienia służby patrolowej może nastąpić także na polecenie kierownika posterunku Policji wyłącznie za wiedzą i zgodą dyżurnego jednostki Policji;

7) służbę patrolową pełnią policjanci samodzielnie lub wspólnie z przedstawicielami innych podmiotów, o których mowa w § 8 zarządzenia nr 494 KGP z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 33).


§ 14. 1. Kierownik posterunku Policji prowadzi:

1) rejestr spraw przydzielonych policjantowi posterunku Policji,

2) książkę służby w patrolach, obchodach i na posterunku;

3) książkę odpraw do służby;

4) grafik służby;

5) zeszyt rozliczeń policjantów posterunku Policji;

6) ewidencję wyników pracy policjantów posterunku Policji;

7) zeszyt przyjęć interesantów w sprawach uwag i wniosków dotyczących pracy policjantów posterunku Policji.

2. Policjanci posterunku Policji prowadzący sprawy operacyjne i procesowe dokonują ich rejestracji w jednostce Policji, w strukturach której funkcjonuje ta komórka.

3. Wprowadzanie do użytku służbowego na posterunku Policji innej dokumentacji, niż wymieniona w ust. 1, pozostawia się do decyzji kierownika jednostki Policji, o której mowa w ust. 2.


§ 15. Policjant posterunku Policji:

1) dokumentuje przebieg służby i wykonywane czynności zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach;

2) utrzymuje stałą łączność z dyżurnym jednostki Policji;

3) pełni służbę w umundurowaniu służbowym, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami służby, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


Rozdział 4
Postanowienia końcowe


§ 16. Tracą moc wytyczne nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zadań posterunku Policji (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 35).


§ 17. Wytyczne wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.