Dz.Urz.KGP.01.9.99

ZARZĄDZENIE Nr 15
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI


z dnia 9 lipca 2001 r.


w sprawie ochrony obiektów Komendy Głównej Policji.


(Dz. Urz. KGP z dnia 17 września 2001 r.)Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 i z 2001 r. Nr 41, poz. 465) i w związku z art. 18. ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 39 poz. 462 i z 2001 r. Nr 22, poz. 247 ) zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Obiekty Komendy Głównej Policji, zwanej dalej "KGP", podlegają ochronie fizycznej, której celem jest:

1) zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego obiektów i osób przebywających w tych obiektach,

2) zapewnienie ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych,

3) kontrola przebywania policjantów i pracowników cywilnych w obiektach KGP,

4) kontrola przebywania innych osób w obiektach KGP,

5) ochrona informacji niejawnych w obiektach KGP.

2. Wykaz obiektów KGP podlegających ochronie na podstawie zarządzenia określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Obiekty komend wojewódzkich oraz powiatowych lub miejskich Policji zajmowane przez komórki organizacyjne KGP podlegają ochronie na podstawie planów ochrony wydanych przez właściwych komendantów wojewódzkich oraz powiatowych lub miejskich Policji.


§ 2. Przez użyte w zarządzeniu określenia należy rozumieć:

1) obiekty KGP - nieruchomości wraz z instalacjami pozostające w całości w dyspozycji KGP lub części budynków administrowanych (zajmowanych) przez komórki organizacyjne KGP,

2) ochrona obiektów - zespół przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zabezpieczenie obiektów,

3) służba ochrony - wyspecjalizowany zespół osób realizujących zadania ochrony obiektów,

4) plan ochrony - zbiór środków ochrony i procedur organizacyjnych, których celem jest fizyczna ochrona obiektów KGP.


§ 3. Nadzór nad sprawami ochrony obiektów KGP sprawuje Zastępca Komendanta Głównego Policji nadzorujący Biuro Logistyki Policji KGP.


§ 4. 1. Zadania w zakresie ochrony obiektów KGP wykonywane są przez służbę ochrony.

2. Szczegółowy zakres obowiązków służby ochrony określa Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP i zatwierdza Zastępca Komendanta Głównego Policji, o którym mowa w § 3.

3. Zadania w zakresie ochrony wykonują: policjanci i pracownicy KGP pełniący służbę lub zatrudnieni w Biurze Logistyki Policji KGP.


§ 5. Podstawę do organizacji ochrony obiektu stanowi wydany przez Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP w uzgodnieniu z Dyrektorem Biura do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych KGP - PLAN OCHRONY, zatwierdzony przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji, o którym mowa w § 3.


§ 6. 1. Plan ochrony sporządza się w dwóch częściach: graficznej i opisowej, odrębnie dla każdego obiektu KGP.

2. W części graficznej plan ochrony zawiera:

1) plany obiektów wraz z wyznaczonymi strefami administracyjnymi, specyfikację technicznych środków ochrony obiektów w szczególności: ogrodzeń, bram, furtek, oświetlenia zewnętrznego, urządzeń alarmowych i sygnalizacyjnych oraz środków łączności wykorzystywanych przez służbę ochrony i ich rozmieszczenie na planach obiektów,

2) schemat rozmieszczenia posterunków stałych i doraźnych służby ochrony,

3) plan tras patrolowych służby ochrony na planie obiektu,

4) rozmieszczenie sygnalizacji alarmowej,

5) rozmieszczenie stref bezpieczeństwa i specjalnej strefy bezpieczeństwa oraz newralgicznych miejsc wymagających szczególnego nadzoru na planach podkładowych obiektu.

3. W części opisowej plan ochrony zawiera:

1) ocenę zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wnioski z oceny położenia oraz newralgiczne punkty i miejsca w ochronie obiektu,

2) skład, organizację oraz sposób ochrony obiektu przez służbę ochrony,

3) zasady organizacji służby ochrony w sytuacjach awaryjnych, wzmocnienia tych sił oraz procedury przeciwdziałania skutkom tych sytuacji,

4) opis miejsc ewakuacji i przedsięwzięć związanych z ewakuacją z obiektów KGP,

5) opis stref: administracyjnych, bezpieczeństwa i specjalnej strefy bezpieczeństwa oraz sposób ich ochrony,

6) zasady i sposób kontroli ruchu osobowego i pojazdów samochodowych wraz z wzorami identyfikatorów i przepustek,

7) zasady i sposób kontroli przedmiotów przenoszonych przez strefę administracyjną, bezpieczeństwa i specjalną strefę bezpieczeństwa,

8) zasady zdawania, przechowywania i wydawania kluczy oraz ich duplikatów do pomieszczeń służbowych,

9) zasady ustalania, zmiany i deponowania haseł lub szyfrów w przypadku stosowania zamków szyfrowych,

10) system organizacji i utrzymywania łączności przez służbę ochrony,

11) instrukcje:

a) ochrony przeciwpożarowej;

b) postępowania służby ochrony w sytuacjach awaryjnych oraz wzmocnienia służby ochrony w okresie wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa;

c) przechowywania i zabezpieczenia sprzętu uzbrojenia osób pełniących służbę ochrony,

12) zasady współdziałania służby ochrony z innymi służbami ochrony, mogącymi udzielić wsparcia w zabezpieczeniu obiektu,

13) zasady prowadzenia dokumentacji służbowej i składania meldunków z przebiegu służby,

14) inne dane i ustalenia związane z ochroną, specyficzne dla danego obiektu Policji,

15) kartę aktualizacji planu ochrony obiektu.

4. Znaki umowne stosowne do opracowania planów ochrony określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

5. Plan ochrony jest dokumentem niejawnym stanowiącym tajemnicę służbową.

6. Plan ochrony może być udostępniony, w niezbędnym zakresie, wyłącznie służbie i osobom wykonującym zadania przewidziane dla nich w tym planie, posiadającym właściwe poświadczenie bezpieczeństwa osobowego.


§ 7. 1. W okresie wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa obiektu lub w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej w obiekcie lub jego najbliższym otoczeniu wzmacnia się służbę ochrony w obiekcie.

2. Wzmocnienie służby ochrony może być wykonywane przy wykorzystaniu sił własnych lub dodatkowo przydzielonych.

3. Decyzję o wzmocnieniu służby ochrony siłami własnymi podejmuje Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP.

4. Decyzję o wzmocnieniu służby ochrony siłami dodatkowo przydzielonymi podejmuje Zastępca Komendanta Głównego Policji, o którym mowa w § 3, na wniosek Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP.


§ 8. 1. System kontroli dostępu do obiektów KGP, tryb wydawania i ewidencjonowania, wzorów przepustek uprawniających do wejścia lub wjazdu oraz wynoszenia lub wnoszenia przedmiotów z lub do obiektów KGP określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Szczegółowe zasady ochrony informacji niejawnych w obiektach KGP określa załącznik nr 4 do zarządzenia.


§ 9. 1. Za ochronę obiektów KGP odpowiada Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Za ochronę obiektów KGP w zakresie ochrony informacji niejawnych odpowiada Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP i Dyrektor Biura do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych KGP.


§ 10. Plan ochrony, o którym mowa w § 6, zostanie wydany w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.


§ 11. Traci moc zarządzenie nr 26/93 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 czerwca 1993 r. w sprawie ochrony obiektów Policji oraz instrukcja nr pf1/93 Dyrektora Zarządu Administracyjno-Gospodarczego Komendy Głównej Policji z dnia 27 września 1993 r. w sprawie kontroli ruchu osobowego, pojazdów i materiałowego oraz wzorów przepustek w obrębie obiektów chronionych Komendy Głównej Policji.


§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Z a ł ą c z n i k i
do zarządzenia nr 15 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 lipca 2001r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4