Dz.U.01.152.1732

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI


z dnia 6 grudnia 2001 r.


w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.


(Dz. U. z dnia 28 grudnia 2001 r.)Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 oraz z 2001 r. Nr 41, poz. 465, Nr 81, poz. 877, Nr 100, poz. 1084, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 125, poz. 1367) zarządza się, co następuje:


Rozdział 1
Uposażenie zasadnicze


§ 1. 1. Ustala się grupy zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów oraz odpowiadające im stawki uposażenia zasadniczego wyrażone w postaci mnożników kwoty bazowej, określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wysokość kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1, ustalaną odrębnie dla policjantów objętych i nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, określa ustawa budżetowa.

3. Wysokość miesięcznych stawek kwotowych uposażenia zasadniczego dla poszczególnych grup zaszeregowania ustala się przy zastosowaniu mnożników, o których mowa w ust. 1, z zaokrągleniem wyliczonej kwoty do pełnych 10 złotych w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 5 złotych, lub w dół, jeżeli jest niższa od 5 złotych.

4. Zaszeregowanie stanowisk służbowych policjantów do poszczególnych grup i odpowiadające im policyjne stopnie etatowe określa tabela stanowiąca załącznik nr 2 do rozporządzenia.

5. Dla policjanta w służbie kandydackiej ustala się miesięczną stawkę uposażenia zasadniczego w wysokości 329 zł.


§ 2. 1. Mnożnik kwoty bazowej służący do ustalenia wysokości miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego policjanta można podwyższać w razie mianowania lub powołania go na wyższe stanowisko służbowe.

2. W przypadku mianowania lub powołania policjanta na takie samo lub inne stanowisko służbowe z tą samą grupą zaszeregowania, mnożnik kwoty bazowej, o którym mowa w ust. 1, można podwyższyć do wysokości mnożnika ustalonego dla policjanta dotychczas zajmującego to stanowisko, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Mnożnik kwoty bazowej podwyższony w sposób, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie może być wyższy od maksymalnego mnożnika określonego dla danej grupy zaszeregowania w załączniku nr 1 do rozporządzenia.


§ 3. 1. Uposażenie zasadnicze policjanta wzrasta z tytułu wysługi lat o 1% po 2 latach służby i o 1% za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20% po 20 latach służby, oraz o 0,5% za każdy następny rok służby powyżej 20 lat - łącznie do wysokości 25% po 30 latach służby.

2. Miesięczną kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego, o której mowa w ust. 1, zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę.


Rozdział 2
Ustalanie wysługi lat


§ 4. 1. Do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego zalicza się:

1)  okresy służby w Policji,

2)  okresy służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej,

3)  okresy traktowane jako równorzędne ze służbą, o której mowa w pkt 1 i 2, wymienione w art. 13 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 122, poz. 1313 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 81, poz. 877),

4)  zakończone okresy zatrudnienia wykonywanego w pełnym wymiarze czasu pracy; wymiar czasu pracy podlega sumowaniu w przypadku równoczesnego wykonywania zatrudnienia u różnych pracodawców w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub na danym stanowisku,

5)  inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy lub służby, od którego zależą uprawnienia pracownicze lub wynikające ze stosunku służbowego.

2. Do wysługi lat nie zalicza się okresów służby i pracy, za które nie przysługiwało uposażenie zasadnicze, wynagrodzenie lub zasiłek na podstawie przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do okresów korzystania przez policjanta, także przed podjęciem służby w Policji, z urlopu udzielonego w celu:

1)  sprawowania opieki nad małym dzieckiem na warunkach określonych w przepisach prawa pracy,

2)  pobytu za granicą wspólnie z małżonkiem przeniesionym do pełnienia służby w przedstawicielstwie dyplomatycznym, misji dyplomatycznej, urzędzie konsularnym lub instytucie polskim.


§ 5. 1. Dokumenty potwierdzające okresy zaliczane do wysługi lat, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2-5, policjant jest obowiązany złożyć w komórce organizacyjnej jednostki Policji właściwej do spraw kadr.

2. Wysługę lat oraz poszczególne jej okresy składowe ustala się na dzień przyjęcia policjanta do służby, chyba że z przepisów odrębnych wynika inny termin zaliczenia danego okresu.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany wysługi lat w związku z zaliczeniem policjantowi dotychczas nieudokumentowanych okresów, o których mowa w ust. 1.

4. Termin nabycia prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat oraz procentową jego wysokość określa się w decyzji ustalającej lub zmieniającej wysługę lat w trybie określonym w ust. 2 i 3, z uwzględnieniem przepisów o przedawnieniu.

5. Dalszy wzrost uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat w Policji nie wymaga wydania odrębnej decyzji.


Rozdział 3
Dodatki do uposażenia


Przepisy ogólne


§ 6. 1. Dodatkami do uposażenia są:

1)  dodatek za stopień,

2)  dodatek funkcyjny,

3)  dodatek służbowy,

4)  dodatek stołeczny,

5)  dodatek za opiekę nad służbowym koniem lub psem,

6)  dodatek instruktorski,

7)  dodatek lotniczy,

8)  dodatek kontrolerski,

9)  dodatek specjalny,

10) dodatek terenowy.

2. Dodatki do uposażenia wymienione w ust. 1 pkt 1-9 są dodatkami o charakterze stałym.

3. Stawki dodatków do uposażenia wymienionych w ust. 1 pkt 4-10 ustala się w relacji procentowej do kwoty bazowej, o której mowa w § 1 ust. 2, odrębnie dla policjantów objętych i nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.

4. Stawki kwotowe dodatków po ich wyliczeniu zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę.


Dodatek za stopień


§ 7. 1. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2, stawki dodatku za posiadany przez policjanta stopień policyjny, w następującej wysokości:


.------------------------------------------------------------------------------------------- 

|    |                | Stawka w złotych                | 

|    |                |-------------------------------------------------. 

| Lp.  | Nazwa stopnia policyjnego   | policjanci nieobjęci  | policjanci objęci   | 

|    |                | obowiązkowym      | obowiązkowym      | 

|    |                | ubezpieczeniem     | ubezpieczeniem     | 

|    |                | emerytalnym i rentowym | emerytalnym i rentowym | 

|-------.--------------------------------.------------------------.------------------------| 

| 1   | 2               | 3           | 4           | 

|-------.--------------------------------.------------------------.------------------------| 

| 1   | Generalny inspektor      | 990          | 1.183         | 

|-------.--------------------------------.------------------------.------------------------| 

| 2   | Nadinspektor          | 890          | 1.063         | 

|-------.--------------------------------.------------------------.------------------------| 

| 3   | Inspektor           | 790          | 944          | 

|-------.--------------------------------.------------------------.------------------------| 

| 4   | Młodszy inspektor       | 740          | 884          | 

|-------.--------------------------------.------------------------.------------------------| 

| 5   | Podinspektor          | 690          | 824          | 

|-------.--------------------------------.------------------------.------------------------| 

| 6   | Nadkomisarz          | 640          | 765          | 

|-------.--------------------------------.------------------------.------------------------| 

| 7   | Komisarz            | 600          | 717          | 

|-------.--------------------------------.------------------------.------------------------| 

| 8   | Podkomisarz          | 570          | 681          | 

|-------.--------------------------------.------------------------.------------------------| 

| 9   | Aspirant sztabowy       | 525          | 627          | 

|-------.--------------------------------.------------------------.------------------------| 

| 10  | Starszy aspirant        | 500          | 598          | 

|-------.--------------------------------.------------------------.------------------------| 

| 11  | Aspirant            | 475          | 568          | 

|-------.--------------------------------.------------------------.------------------------| 

| 12  | Młodszy aspirant        | 450          | 538          | 

|-------.--------------------------------.------------------------.------------------------| 

| 13  | Sierżant sztabowy       | 410          | 490          | 

|-------.--------------------------------.------------------------.------------------------| 

| 14  | Starszy sierżant        | 385          | 460          | 

|-------.--------------------------------.------------------------.------------------------| 

| 15  | Sierżant            | 360          | 430          | 

|-------.--------------------------------.------------------------.------------------------| 

| 16  | Starszy posterunkowy      | 300          | 359          | 

|-------.--------------------------------.------------------------.------------------------| 

| 17  | Posterunkowy          | 280          | 335          | 

.------------------------------------------------------------------------------------------. 


2. Policjant w służbie kandydackiej otrzymuje dodatek za posiadany stopień policyjny w wysokości 38% stawki tego dodatku określonej w ust. 1 dla policjanta nieobjętego obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.


Dodatek funkcyjny


§ 8. 1. Dodatek funkcyjny przyznaje się policjantowi na czas pełnienia przez niego służby lub obowiązków na stanowisku służbowym uprawniającym do tego dodatku.

2. Ustala się 3 kategorie dodatku funkcyjnego uzależnione od rodzaju stanowiska służbowego policjanta:

1)  I kategoria - dla policjantów na stanowiskach komendantów, dyrektorów komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji oraz ich zastępców,

2)  II kategoria - dla policjantów na stanowiskach kierowniczych niewymienionych w pkt 1 oraz ich zastępców,

3)  III kategoria - dla policjantów na stanowiskach samodzielnych.

3. Stanowiska służbowe policjantów uprawniające do dodatku funkcyjnego odpowiedniej kategorii, o której mowa w ust. 2, określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Wysokość przyznawanego dodatku funkcyjnego powinna być ustalona w stawce kwotowej i uzależniona od rangi zajmowanego stanowiska służbowego, zakresu ponoszonej odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem szczebla działania oraz wielkości kierowanej jednostki lub komórki organizacyjnej Policji oraz rodzaju i poziomu posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych i nie może przekraczać miesięcznie:

1)  w I kategorii - 80%,

2)  w II kategorii - 70%,

3)  w III kategorii - 60%

- podstawy wymiaru stanowiącej sumę należnego policjantowi uposażenia zasadniczego, bez jego zwiększenia z tytułu wysługi lat, oraz dodatku za stopień w stawce ustalonej dla policyjnego stopnia etatowego odpowiadającego zajmowanemu stanowisku służbowemu.

5. Dodatek funkcyjny można w zależności od oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji przez niego zadań i czynności służbowych:

1)  podwyższać w granicach stawek określonych w ust. 4,

2)  obniżać nie więcej niż o 30% otrzymywanej stawki, z zastrzeżeniem ust. 8.

6. Ponowne obniżenie dodatku funkcyjnego w trybie określonym w ust. 5 może nastąpić na podstawie kolejnej oceny dokonanej po upływie co najmniej 6 miesięcy.

7. Dodatek funkcyjny może być obniżony także w razie zmiany zakresu obowiązków służbowych, warunków służby bądĽ ustania innych przesłanek, które uzasadniały przyznanie go w dotychczasowej wysokości.

8. Dodatek funkcyjny obniża się w granicach od 20 do 50% otrzymywanej stawki w przypadku:

1)  naruszenia przez policjanta dyscypliny służbowej w czasie służby lub podczas wykonywania zadań lub czynności służbowych, za które wymierzono mu karę dyscyplinarną,

2)  niewywiązywania się przez policjanta z obowiązków służbowych stwierdzonego w opinii służbowej,

3)  nieprzydatności policjanta na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej.


Dodatek służbowy


§ 9. 1. Dodatek służbowy przyznaje się policjantowi w stawkach kwotowych na czas nieokreślony. Wysokość dodatku nie może przekraczać 50% podstawy wymiaru, o której mowa w § 8 ust. 4.

2. Przyznanie dodatku służbowego oraz jego wysokość uzależnia się od oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru i zakresu oraz rodzaju i poziomu posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych.

3. Policjantowi przyjętemu do służby na stanowisko kursanta dodatek służbowy można przyznać po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego.

4. Dodatek służbowy może być podwyższany na czas określony w granicach stawek określonych w ust. 2, w związku z powierzeniem policjantowi nowych lub dodatkowych zadań bądĽ obowiązków służbowych na innym stanowisku, a także za wzorową służbę.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek służbowy podlega obniżeniu. Przepisy § 8 ust. 5-8 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Dodatek służbowy cofa się w przypadku:

1)  naruszenia przez policjanta dyscypliny służbowej w czasie służby lub podczas wykonywania zadań lub czynności służbowych, za które wymierzono mu karę dyscyplinarną wymienioną w art. 134 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

2)  niewywiązywania się przez policjanta z obowiązków służbowych stwierdzonego w okresie służby stałej w dwóch kolejnych opiniach służbowych, między którymi upłynęło co najmniej 6 miesięcy,

3)  nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej.

7. Ponowne przyznanie dodatku służbowego, cofniętego w trybie określonym w ust. 6, może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy.

8. Dodatek służbowy cofa się także na okres pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.

9. Przepisy ust. 1-8 nie mają zastosowania do policjanta w służbie kandydackiej.


Dodatek stołeczny


§ 10. 1. Policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w Komendzie Stołecznej Policji, komisariacie lub komisariacie specjalistycznym Policji położonym na obszarze miasta stołecznego Warszawy, a także w podległym Komendantowi Stołecznemu Policji oddziale prewencji lub samodzielnym pododdziale antyterrorystycznym bądĽ ośrodku szkolenia Policji, przysługuje dodatek stołeczny w wysokości 5% kwoty bazowej.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do policjanta w służbie kandydackiej.


Dodatek za opiekę nad służbowym koniem lub psem


§ 11. 1. Policjantowi, któremu powierzono sprawowanie opieki nad służbowym koniem lub psem, przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości 10% kwoty bazowej.

2. W przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym koniem lub psem dodatek z tego tytułu stanowi odpowiednią wielokrotność stawki określonej w ust. 1.

3. W przypadku sprawowania opieki nad tym samym koniem lub psem przez kilku policjantów dodatek określony w ust. 1 dzieli się między nich w równych częściach.


Dodatek instruktorski


§ 12. 1. Policjantowi pełniącemu służbę w samodzielnym pododdziale antyterrorystycznym lub w komórce minersko-pirotechnicznej w oddziale prewencji Policji, który posiada uprawnienia instruktora w dziedzinie spadochroniarstwa, płetwonurkowania, ratownictwa lub minerstwa-pirotechniki, przysługuje dodatek instruktorski w następującej wysokości ustalonej procentowo od kwoty bazowej:


.------------------------------------------------------------------------------------------. 

| Lp.  | Rodzaj (klasa) uprawnienia instruktorskiego      | Stawka procentowa    | 

|    |                            | dodatku         | 

|-------.--------------------------------------------------------.-------------------------| 

| 1   | Instruktor spadochronowy klasy mistrzowskiej      | 15%           | 

|-------.--------------------------------------------------------.-------------------------| 

| 2   | Instruktor spadochronowy I klasy,           |             | 

|    |                            |             | 

|    | instruktor płetwonurkowania I klasy          | 13%           | 

|-------.--------------------------------------------------------.-------------------------| 

| 3   | Instruktor spadochronowy II klasy,           |             | 

|    |                            |             | 

|    | instruktor płetwonurkowania,              |             | 

|    |                            |             | 

|    | instruktor minerstwa-pirotechniki,           |             | 

|    |                            |             | 

|    | instruktor ratownictwa klasycznego,          |             | 

|    |                            |             | 

|    | speleo i ratownictwa z powietrza            | 10%           | 

|-------.--------------------------------------------------------.-------------------------| 

| 4   | Instruktor spadochronowy III klasy           | 8%           | 

.------------------------------------------------------------------------------------------. 


2. W razie posiadania kwalifikacji instruktorskich w kilku dziedzinach dodatek instruktorski przysługuje tylko z jednego tytułu.


Dodatek lotniczy


§ 13. Policjantowi posiadającemu licencję uprawniającą do wykonywania czynności lotniczych i pełniącemu służbę w składzie personelu latającego Policji przysługuje dodatek lotniczy w następującej wysokości:

a)    pilotowi-instruktorowi I klasy - 40%,

b)    pilotowi, niewymienionemu w lit. a) - 31%,

c)    innemu członkowi personelu latającego, niewymienionemu w lit. a) i b) - 16%

- kwoty bazowej.


Dodatek kontrolerski


§ 14. 1. Policjantowi pełniącemu służbę w etatowych strukturach kontroli finansowej, kontroli ochrony informacji niejawnych oraz inspekcji i wykonującemu czynności objęte postępowaniem kontrolnym, w rozumieniu odrębnych przepisów, przysługuje dodatek kontrolerski w wysokości do 35% kwoty bazowej.

2. Wysokość przyznawanego dodatku kontrolerskiego powinna być uzależniona w szczególności od wyników i stażu służby na stanowisku uprawniającym do tego dodatku, posiadanych kwalifikacji zawodowych, zakresu obowiązków służbowych oraz liczby dni wykonywania ich poza macierzystą jednostką.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do podwyższania i obniżania dodatku, o którym mowa w ust. 1.


Dodatek specjalny


§ 15. 1. Policjantowi pełniącemu służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, wykonującemu lub nadzorującemu czynności bezpośrednio związane z zapobieganiem, wykrywaniem i analizą zjawisk kryminalnych i kryminogennych w środowisku policjantów oraz pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji, przysługuje dodatek specjalny w wysokości do 35% kwoty bazowej.

2. Przy ustalaniu, podwyższaniu i obniżaniu wysokości dodatku specjalnego przepis § 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.


Dodatek terenowy


§ 16. 1. Policjantowi biorącemu udział w akcjach:

1)  przywracania naruszonego porządku publicznego (bezpośredni udział, zabezpieczenie rejonu przed i po akcji, pozostawanie w odwodzie),

2)  bezpośredniego zwalczania klęsk żywiołowych,

3)  ochrony rejsów lotniczych na pokładzie komunikacyjnych statków powietrznych

- przysługuje za każdy dzień wykonywania tych czynności dodatek terenowy w wysokości 1% kwoty bazowej.

2. W przypadku grupowego delegowania policjantów do udziału w akcjach wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 poza rejonem działania macierzystej jednostki (szkoły) dodatek terenowy przysługuje od dnia wyjazdu do dnia powrotu.

3. Dodatek terenowy wypłaca się z dołu do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie wykazu dodatkowych należności, zatwierdzonego przez właściwego kierownika jednostki organizacyjnej Policji.


Rozdział 4
Przepisy przejściowe i końcowe


§ 17. Policjantowi nie obniża się dodatku służbowego przyznanego na podstawie dotychczasowych przepisów pomimo przekroczenia stawki, o której mowa w § 9 ust. 1.


§ 18. Traci moc Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów (Dz. U. z 1999 r. Nr 6, poz. 47 i Nr 12, poz. 109, z 2000 r. Nr 30, poz. 375 i Nr 83, poz. 945 oraz z 2001 r. Nr 28, poz. 318).


§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Z a ł ą c z n i k i
do Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 06 grudnia 2001r.
(Dz.U.01.152.1732)

Nr 1

Nr 2

Nr 3