PRZEPISY WAŻNE DLA POLICJANTA

NAGRODY i KARY 

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.
  pokażDz.U.04.185.1916
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie gospodarowania przekazanymi Policji środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw oraz przyznawania nagród z tych środków.
  pokażDz.U.04.152.1608
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej.
  pokażDz.U.04.20.187
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów.
  pokażDz.U.03.198.1933
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne i uznaniowe oraz zapomogi dla policjantów.
  pokażDz.U.03.35.305
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2002r. w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych.
  pokażDz.U.02.120.1029
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2002r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz trybu jej obliczania i wypłacania policjantom.
  pokażDz.U.02.100.913
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej.
  pokażDz.U.02.98.890
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.
  pokażDz.U.02.86.789
 • Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji.
  pokażDz.U.01.70.726
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04 lipca 2000r. w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom.
  pokażDz.U.00.67.804
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 1997r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania wyróżnień oraz przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego w stosunku do policjantów.
  pokażDz.U.98.4.14


COFNIJ  SPIS TREŚCI