INTERWENCJE POLICYJNE

REGUŁY INTERWENCYJNEGO POSTĘPOWANIA 

Reguły interwencyjnego postępowania (RIP) - stanowią istotny element taktyki interwencyjnej. Mogą bezpośrednio lub pośrednio wpływać na sposób przeprowadzenia czynności interwencyjnych. Najczęściej są to dyspozycje wydawane w formie pisemnej lub ustnej, a także wytyczne będące pożądaną interpretacją niektórych obowiązujących przepisów. Reguły interwencyjnego postępowania mają ścisły związek z praktyką policyjną; wynikają z doświadczeń policjantów, zaistniałych zdarzeń, zmiennej rzeczywistości, np. w odniesieniu do nie spotykanych dotychczas zagrożeń ze strony określonych osób.


Zamieszczone poniżej niektóre reguły interwencyjnego postępowania w głównej mierze mają odniesienie do bezpieczeństwa własnego wykonujących czynności interwencyjne policjantów. Zostały one wydane w formie pisemnej przez Komendanta Głównego Policji.

  • W każdej KPP (KMP) powinien być wydzielony przynajmniej jeden radiowóz wyposażony w kamizelki kuloodporne, hełmy ochronne i radiotelefony nasobne.
  • Do załóg radiowozów interwencyjnych należy obligatoryjnie wyznaczyć co najmniej dwóch policjantów.
  • W rejony szczególnie zagrożone, odludne oraz w porze wieczorowonocnej należy kierować głównie patrole zmotoryzowane.
  • Żądać podniesienia rąk przez osobę podejrzaną podczas wykonywania czynności policyjnych, gdy okoliczności tego wymagają.
  • W przypadku jw. żądać od osób podejrzanych oparcia się mur lub samochód z rozstawionymi nogami np. w celu ułatwienia przeszukania.
  • Zawsze posiadać broń służbową przygotowaną do ewentualnego natychmiastowego użycia.
  • Utrzymywać stałą łączność radiową z dyżurnym jednostki Policji - w szczególności przy interwencjach domowych, przed i po zakończeniu.
  • Używać w uzasadnionych przypadkach urządzeń nagłaśniających do wymuszenia określonego zachowania się osób objętych interwencją.
  • Używać radiowozów policyjnych jako osłony interweniujących policjantów.
  • Nie używać wszystkich radiowozów (patroli) będących w służbie do obsługi jednego zdarzenia.1)COFNIJ  SPIS TREŚCI  DALEJ