ORGANIZACJA I PEŁNIENIE SŁUŻBY

ORGANIZACJA I PEŁNIENIE SŁUŻBY PATROLOWEJ 

Służbę patrolową pełnią policjanci samodzielnie lub wspólnie ze strażnikami straży gminnej/miejskiej, z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariuszami Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, przedstawicielami instytucji i organizacji społecznych działających na rzecz zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz innych podmiotów realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku w określonych miejscach.

Organizację i sposób pełnienia służby patrolowej reguluje min. zarządzenie Nr 494 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2004 r. (Dz.Urz.KGP 04.8.33) określające metody i formy wykonywania zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego przez policjantów pełniących służbę patrolową z wyłączeniem służby pełnionej przez policjantów na drogach, morzu terytorialnym, morskich wodach wewnętrznych i wodach śródlądowych oraz na pokładach statków powietrznych.

Nieodzownym czynnikiem stanowiącym wprowadzenie do pełnego zrozumienia treści wymienionego zarządzenia jest poznanie funkcjonującej w nim terminologii. Przez użyte następujące określenia należy rozumieć:

 • organizacja służby patrolowej - zespół czynności polegających na analizowaniu, planowaniu, przygotowaniu policjantów do służby, ich rozmieszczeniu w terenie, koordynacji i wykonywaniu oraz nadzoru służby w celu realizacji zadań, do których Policja została zobowiązana ustawowo;
 • służba patrolowa (patrolowanie) - wykonywanie zadań służbowych przez policjanta lub grupę policjantów w patrolu pieszym lub z wykorzystaniem środka transportu służącego do przemieszczania się w określonym rejonie zagrożenia, na wyznaczonej trasie patrolowej lub w określonym miejscu zagrożonym;
 • rejon zagrożenia - określony obszar terenu, charakteryzujący się szczególnym nasileniem przestępstw, wykroczeń lub występowaniem innych zjawisk negatywnych społecznie;
 • trasa patrolowa - odcinek drogi łączący rejony i miejsca zagrożone, ważniejsze obiekty, posterunki lub inne punkty i miejsca wynikające z bieżących potrzeb służby;
 • miejsce zagrożone - obiekt lub niewielki obszar, które według aktualnego rozpoznania, wymagają systematycznego nadzoru i kontroli policyjnej ze względu na występowanie przestępstw, wykroczeń lub innych zjawisk patologii społecznej;
 • posterunek - ściśle określone miejsce pełnienia służby patrolowej, w trakcie której realizowane są zadania określone w regulaminie;
 • siły wzmocnienia - skierowani lub oddelegowani do służby patrolowej policjanci jednostek/komórek na co dzień realizujący inne zadania służbowe;
 • system koncentryczny - sposób organizacji służby gwarantujący możliwość doraźnego koncentrowania policjantów i kierowania ich do działań zespołowych.


Służba patrolowa pełniona jest w oparciu o plan dyslokacji służby. Na terenach miejskich można sporządzać zintegrowany plan dyslokacji służby dla wszystkich komórek i jednostek komendy powiatowej Policji.


Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby patrolowej powinna zawierać opis przewidywanych zagrożeń oraz wskazanie celu jaki należy uzyskać pełniąc służbę i taktyki działania patroli policyjnych w wyznaczonym rejonie. Powinna opierać się również na ocenie i monitorowaniu poszczególnych czynników mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku, w tym:

 1. ilości oraz rodzaju zaistniałych przestępstw i wykroczeń;
 2. miejsca i czasu popełnionych przestępstw i wykroczeń;
 3. sposobu działania sprawców;
 4. okoliczności i warunków sprzyjających dokonywaniu przestępstw i wykroczeń;
 5. rozpoznania dokonanego przez służby Policji;
 6. prawidłowości dotychczasowego rozmieszczenia sił i środków oraz ich efektywności;
 7. rozpoznania obiektów strzeżonych istotnych ze względu na ważny interes społeczny oraz bezpieczeństwo publiczne;
 8. bieżących i okresowych informacji na temat poziomu poczucia bezpieczeństwa, opartych na opiniach lokalnych społeczności.


Organizacja pełnienia służby patrolowej w oparciu o rejony zagrożenia, miejsca zagrożone, rejony służbowe dzielnicowych oraz inne wskazane rejony, polega w szczególności na:

 1. obejmowaniu patrolowaniem wybranych rejonów i miejsc tego typu oraz dostosowaniu do nich form i taktyki pełnienia służby;
 2. koordynowaniu i dostosowywaniu liczby policjantów kierowanych do służby patrolowej do istniejącego stanu zagrożenia w określonym czasie i wskazanych miejscach;
 3. kierowaniu do poszczególnych miejsc i rejonów, w miarę możliwości, tych samych policjantów;
 4. współpracy, ze strażami miejskimi/gminnymi, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Strażą Ochrony Kolei i innymi podmiotami powołanymi do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach i porozumieniach.COFNIJ  SPIS TREŚCI  DALEJ