ORGANIZACJA I PEŁNIENIE SŁUŻBY

ODPRAWA SŁUŻBOWA 

Przygotowanie policjantów nie objętych indywidualnym rozpoczęciem służby do wykonywania obowiązków sprawdza się w trakcie godzin służby na odprawach.


Prowadzona odprawa powinna obejmować co najmniej dwa etapy:

Pierwszy etap powinien dotyczyć zapoznana się ze stanem przygotowania policjantów do pełnienia służby z uwzględnieniem:

 1. Sprawdzenia obecności funkcjonariuszy, czy są zdrowi i wypoczęci oraz ich wyglądu zewnętrznego, stanu umundurowania i wyposażenia.
  • Na każdym policjancie w czasie służby ciąży obowiązek noszenia przepisowego munduru i wyposażenia. Sprawy dotyczące umundurowania zostały uregulowane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który zgodnie z ustawową delegacją określił sposób noszenia umundurowania, dystynkcje i znaki identyfikacyjne oraz zasady noszenia umundurowania i normy umundurowania,
  • Policjanci w służbie są zobowiązani do posiadania wyposażenia i uzbrojenia stosownie do charakteru, czasu i sposobu wykonywanej służby, a zwłaszcza: broni służbowej, RMG, pałki służbowej, kajdanek, latarki, opatrunku osobistego, mandatów, notatnika. Wymienione wyposażenie i uzbrojenie winno być sprawne oraz zgodne ze wzorami funkcjonującymi w Policji. Ponadto policjanci są zobowiązani do posiadania w trakcie wykonywania zadań legitymacji służbowej, stanowiącej dokument potwierdzający uprawnienia funkcjonariusza wynikające z przepisów ustawy.
 2. Przypomnienia zasad, warunków, przypadków, sposobów interweniowania, ubezpieczania lub użycia środków przymusu bezpośredniego
  • Nieodzowne w tym aspekcie jest zwrócenie uwagi na prawne stosowanie środków przymusu bezpośredniego oraz prawne podejmowanie czynności przy zachowaniu respektowania godności ludzkiej i przestrzegania ochrony praw człowieka. W punkcie tym odprawiający przy sprawdzaniu stosownej wiedzy powinien także przypomnieć o algorytmach postępowania policjantów w przypadku zaistnienia przestępstwa, wykroczenia lub innego zdarzenia zakłócającego porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Drugi etap odprawy powinien zawierać:
 1. Wskazanie składów i liczebności patroli, przydzielenie kryptonimów.
  • Skład i liczebność patroli określają - na polecenie przełożonych lub z własnej inicjatywy - przeprowadzający odprawę do służby, którzy wyznaczają jednocześnie dowódcę.
  • Kryptonimy przydziela się w oparciu o Krajowe Dane Radiowe Policji KDR-P/02 lub WDR-P/02. Przy czym policjanci pełniący służbę na terenie miast mają obowiązek utrzymywania bieżącego kontaktu przy pomocy dostępnych środków łączności. Częstotliwość zgłoszeń i sposób dokumentowania ustala komendant jednostki Policji, a sposób prowadzenia korespondencji wynikają z Instrukcji nr 4/92 Dyrektora Biura Łączności KGP.
 2. Określenie rejonu pełnienia służby.
  • W ramach obszaru działania jednostki policyjnej każda z tras patrolowych powinna mieć charakterystykę trasy (charakterystykę sektora ) uwzględniającą graficzny szkic działania patrolu, ze wskazaniem ważniejszych obiektów, rejonów i miejsc zagrożonych, posterunków stałych, punktów zaporowych, miejsc zamieszkania osób podejrzanych o popełnienie czynu zabronionego pod groźbą kary oraz punktów telefonicznych a także część wymienną obejmującą aktualne zadania służbowe. Zadania te powinny obejmować konkretne czynności, dotyczące zwłaszcza:
   • ochrony życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
   • nadzoru i kontroli osób podejrzanych o popełnienie czynu zabronionego pod groźbą kary, w określonym miejscu,
   • podejmowanie działań mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom oraz innym zjawiskom patologii społecznej,
   • zabezpieczenia obiektów zagrożonych przestępczością,
   • ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienia spokoju, w miejscach publicznych oraz w środkach komunikacji publicznej i w ruchu drogowym, oraz na trasach ogólnodostępnych,
   • kontroli przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,
   • współpracy ze Strażą Miejską w realizacji czynności służbowych.
  • Policjant przystępujący do ich realizacji zadań powinien zostać precyzyjnie poinformowany o stawianych mu wymaganiach odnoszących się do celów, jaki zamierza osiągnąć. Ogół zadań przypisanych ogniwom patrolowym można podzielić na trzy główne kategorie: zadania ogólnopolicyjne, zadania stałe, zadania doraźne.
  • Jeżeli istnieje potrzeba prowadzący odprawę powinien wyznaczyć punkty przejściowe, które organizuje się dla służby w terenie wiejskim. Punkt przejściowy wyznacza się w każdej wsi, w lokalach gdzie zainstalowane są aparaty telefoniczne dostępne dla policjantów - we wsiach gdzie nie ma dostępnych aparatów telefonicznych, punkt przejściowy organizuje się u sołtysów. Zgodnie z instrukcją dla patroli trwających nie dłużej niż 4 godziny wyznacza się co najmniej jeden punkt przejściowy, a dla trwających dłużej - najmniej dwa takie punkty. Czas przebywania policjantów w punkcie przejściowym nie powinien przekraczać 30 minut.
 3. Przekazanie zadań z uwzględnieniem:
  • zapoznania policjantów z aktualnymi wydarzeniami zaistniałymi w rejonie jednostki Policji,
  • przydzielenia zadań doraźnych poszczególnym patrolom,
  • określenie czasu i miejsc odpoczynku dla poszczególnych patroli,
 4. Przekazanie taktyczno-technicznych zasad rozmieszczenia policjantów w terenie i pełnienia przez nich służby patrolowej.
  • Taktykę pełnienia służby nominalnie określają komendanci jednostek (np. sposób przemieszczania się patroli) lub wyznaczeni przez nich policjanci i przekazują w tym zakresie wytyczne wraz z innymi zadaniami idącym do służby patrolowej. Generalnie w trakcie patrolu policjanci obowiązani są do penetrowania i kontrolowania podwórek, skwerów, bram, zaplecz placówek handlowych, gastronomicznych, itp. z uwzględnieniem:
   1. systematycznego obchodzenia wszystkich miejsc zagrożonych znajdujących się na trasie lub w rejonie patrolu,
   2. zmieniania kierunków patrolowania,
   3. pobytu przez dłuższy okres w szczególnie zagrożonych miejscach,
   4. przechodzenia do dowolnie wybranych miejsc zagrożonych przez bramy przejściowe; pomiędzy blokami lub korzystania z innych skrótów w różnych odstępach czasu,
   5. wielokrotnego powracania do miejsc zagrożonych.
  • Jednocześnie funkcjonariusze podczas patrolowania powinni przemieszczać się po obydwu stronach ulicy lub po jednej stronie w odległości zapewniającej utrzymanie kontaktu wzrokowego. W sytuacji nasilonego ruchu pieszego przemieszczanie winno odbywać się chodnikiem przy jego krawędzi. Ponadto szczegółowy sposób poruszania, o ile brak jest w tym względzie innych wytycznych, ustala dowódca patrolu stosownie do istniejących warunków, sytuacji i zleconych zadań.
  • W przypadku załóg zmotoryzowanych, pojazd winien być wykorzystany wyłącznie do przemieszczania się pomiędzy miejscami zagrożonymi, przy zachowaniu prędkości przejazdu zapewniającej dogodną obserwację terenu i osób. Dodatkowo radiowóz zgodnie z instrukcją należy zatrzymywać na okres kilkunastu minut i ustawiać w taki sposób, by był on widoczny dla otoczenia lub niewidoczny o ile przemawia za tym charakter realizowanych zadań.
  • W momencie wykonywania czynności w miejscach zagrożonych jeden z członków załogi obowiązany jest pełnić służbę w pobliżu radiowozu, w odległości zapewniającej słyszalność radiotelefonu przewoźnego, a pozostali policjanci wykonują czynności pieszo patrolując pobliski rejon.
 5. Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości zgłaszanych przez policjantów oraz sprawdzenie zapisów w notatnikach i podpisanie ich na zakończenie odprawy, której czas, zakres, przebieg uzależniony jest od konkretnej sytuacji i potrzeb służbowych, jednak nie może ona trwać dłużej niż 30 minut. Zwrócić też należy uwagę na fakt, że policjanci kierujący pojazdami patroli zmotoryzowanych przed objęciem służby mają obowiązek sprawdzić wyposażenie pojazdu, jego sprawność techniczną oraz działanie radiotelefonu. Oznacza to, że policjanci ci również muszą uczestniczyć w odprawie do służby, a czas który poświęcają na przygotowanie pojazdów nie wlicza im się w godziny służbowe co wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (Dz. U. nr 131, poz. 1471) .COFNIJ  SPIS TREŚCI  DALEJ