ORGANIZACJA I PEŁNIENIE SŁUŻBY

DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU SŁUŻBY 

Podstawowym dokumentem jaki zobowiązany jest prowadzić policjant pionu prewencji jest notatnik służbowy.


Zapisy w notatniku winny być krótkie, rzeczowe, muszą odzwierciedlać codzienne zadania doraźne oraz opis wykonywanych czynności, jak również udokumentowanie zakończenia służby.


Niemożliwe jest opracowanie wzorów zapisów w notatniku gdyż poszczególne wydarzenia w służbie różnią się między sobą. Notatnik służbowy powinien dokładnie odzwierciedlać pracę funkcjonariusza, a więc zawierać pełną informację o służbach, szkoleniach, dniach wolnych, delegowaniu, itp.


Zalecana forma zapisów:

 1. Zadania stałe należy wpisywać na początku notatnika.
 2. Dokonując zapisu służby na dany dzień należy:
  • określić formę pełnienia służby np. patrolowa, konwojowa oraz czas służby,
  • zapisać skład patrolu odnotowując jego dowódcę,
  • skrótowo opisać trasę patrolu lub obchodu mimo, że wręczono policjantowi cedułę,
  • odnotować przebieg odprawy do służby ze szczególnym uwzględnieniem przekazanych do realizacji zadań doraźnych, wyznaczonych przerw, punktów przejściowych itp. i odnotować osobę prowadzącą odprawę, kryptonimy łączności radiowej.
 3. Opis przebiegu służby winien być tak prowadzony, aby na jego podstawie można sporządzić notatkę, wystąpienie, wypełnić proste druki, a w szczególności:
  • dokładnie odnotować każdy przypadek użycia środka przymusu bezpośredniego określając czas, miejsce jego użycia, rodzaj użytego środka, osobę względem której środek został użyty oraz powód użycia. Zapis rozszerzyć o pełne dane ewentualnych świadków użycia środka (w tym pozostałych uczestników patrolu),
  • wyraźnie określić czas, miejsce wykonywanego patrolu unikając ogólnikowych określeń typu "22.40 - 23.20 patrol ulicy Długiej". Z zapisu ma wynikać, że o godz. 22.40 kontrolowano obiekt księgarni "Alf", o 23.00 restauracji "Nowa" a o 23.20 parking samochodowy,
  • legitymując obywatela należy zapisać czas, miejsce legitymowania, personalia osoby legitymowanej, powód legitymowania. Podobny zapis winien być np. przy kontroli osób handlujących na targowiskach. W notatniku obok danych osoby oferującej np. używany sprzęt RTV, charakterystyki sprzętu, winien być zapis powodu legitymowania "podejrzany o handel kradzionym sprzętem telewizyjnym". Zapisy takie korelują z prawną podstawą legitymowania,
  • przed podjęciem interwencji należy odnotować osobę zgłaszającą, charakter interwencji (domowa awantura, bójka w parku itp.), czas przyjęcia zgłoszenia itp. Po zakończeniu interwencji lub w jej trakcie opisać w notatniku czynności wykonane na miejscu, osoby uczestniczące, formę zakończenia interwencji np. pouczono (kogo z jakiego powodu) sporządzono notatkę np. do wykorzystania przez policjanta zajmującego się problematyką nieletnich. Jeżeli interwencja była zgłoszona przez obywatela należy drogą radiową poinformować dyżurnego o fakcie podjęcia interwencji, podobną informację należy przekazać po jej zakończeniu.
  • kontrolując obiekty handlowe, gastronomiczne, szkoły, przedszkola, inne obiekty, parkingi itp. oprócz zapisu w notatniku o czasie ich kontroli odnotować również ujawnione nieprawidłowości np. brak oświetlonego zaplecza, otwarte okno. Dane te będą niezbędne do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego,
  • nakładając mandat karny lub pouczenie odnotować konkretnie jego nałożenie czyli nie "sanitarne" ale za "brak fartucha ochronnego przy przewozie chleba", nie za "chuligaństwo" ale za np. "skakanie po ławkach w parku". Należy również obowiązkowo odnotować formę mandatu jego wysokość, numer oraz za jakie wykroczenie został nałożony,
  • wykonując inne czynności np. udzielenie pomocy komornikowi należy odnotować w notatniku komu jej udzielono, na czyje polecenie, w jakim czasie, miejscu oraz przebieg interwencji,
  • odnotowując przerwy w służbie należy zaznaczyć czas (od - do) i miejsce jej odbycia.
 4. Kończąc służbę należy:
  • wpisać godzinę zejścia z rejonu, trasy,
  • podsumować uzyskane wyniki, w szczególności: zatrzymanych sprawców przestępstw i wykroczeń, ujawnionych przestępstw, nieprawidłowości, sporządzonych wniosków o ukaranie, nałożonych mandatów, sporządzonych notatek (dla innych służb policyjnych), osób zatrzymanych, zatrzymanych praw jazdy itp., konwoju lub udzielonej pomocy,
  • notatnik przedłożyć osobie rozliczającej służbę.


Notatnik służbowy ze względu na treść zapisów jest dokumentem stanowiącym tajemnicę służbową. Nie należy go udostępniać osobom niepowołanym. Adnotacje w notatniku są często wykorzystywane jako środek dowodowy np. o użyciu środka przymusu. Zapis z tej czynności jest często jedynym dowodem świadczącym o zasadności zastosowania tych środków.


Prawidłowo prowadzony notatnik służbowy - jak pokazuje doświadczenie - jest dokumentem i źródłem informacji o czynnościach policjanta w czasie służby. Niejednokrotnie jest też formą obrony policjanta przed ewentualnymi pomówieniami i fałszywymi oskarżeniami. Sposób prowadzenia notatnika świadczy o funkcjonariuszu. Notatnik wydaje i przechowuje po jego zapisaniu bezpośredni przełożony. Wydanie nowego notatnika musi być poprzedzone zwrotem zapisanego.COFNIJ  SPIS TREŚCI