POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

Postępowanie mandatowe 

Postępowanie mandatowe prowadzi Policja, a inne organy, gdy przepis szczególny tak stanowi. Wykroczenia, które mogą być karane ta droga, określone są w rozporządzeniu wykonawczym do kpw. Postępowanie to może tez prowadzić inspektor pracy. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 złotych, natomiast jeśli wykroczenie wyczerpuje znamiona dwóch lub więcej przepisów ustawy określającej wykroczenie, aż do 1000 złotych. Ten drugi przypadek będzie miał miejsce, jeśli np. kierujący pojazdem przejedzie na czerwonym świetle bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, rozmawiając przy tym przez telefon komórkowy.

W postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego, może ją nałożyć jedynie, gdy schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia, stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawy czynu, w tym także w razie potrzeby po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Nałożenie mandatu może nastąpić tylko w czasie 3 lub 14 dni od popełnienia wykroczenia (14 kiedy stwierdzono popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia kontrolnego czy pomiarowego).

    Rodzaje mandatów karnych:
  1. gotówkowy, czyli wydawany ukaranemu po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, który ją nałożył  (- jedynie wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania albo pobytu),
  2. kredytowany, wydawanego ukaranemu za potwierdzeniem odbioru  (-mandat powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie. Staje się on prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego),
  3. zaoczny  (- w razie stwierdzenia wykroczenia, którego sprawcy nie zastano na miejscu jego popełnienia, gdy nie zachodzi wątpliwość co do osoby tego sprawcy; mandat taki pozostawia się wówczas w takim miejscu, aby sprawca mógł go niezwłocznie odebrać).

Funkcjonariusz nakładający grzywnę obowiązany jest określić jej wysokość, wykroczenie zarzucone sprawcy oraz poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy. Mandat kredytowy musi być uiszczony w ciągu 7 dni od daty przyjęcia mandatu. Mandatem karnym zaocznym można nałożyć grzywnę w razie stwierdzenia wykroczenia, którego sprawcy nie zastano na miejscu jego popełnienia, gdy nie zachodzi wątpliwość co do osoby tego sprawcy; mandat taki pozostawia się wówczas w takim miejscu, aby sprawca mógł go niezwłocznie odebrać.

Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego.W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. We wniosku tym należy zaznaczyć, że obwiniony odmówił przyjęcia mandatu albo nie uiścił grzywny nałożonej mandatem zaocznym, a w miarę możności podać także przyczyny odmowy. Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn nie będący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylając mandat karny nakazuje się podmiotowi, na rachunek którego pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty.COFNIJ  SPIS TREŚCI  DALEJ