POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

WNIOSEK O UKARANIE 

Wniosek o ukaranie składany jest przez organ uprawniony do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w danej sprawie, a w sprawach o wykroczenia ścigane na żądanie pokrzywdzonego, pokrzywdzony może samodzielnie wnieść wniosek o ukaranie jako oskarżyciel posiłkowy.

Pokrzywdzony może również samodzielnie wnieść wniosek o ukaranie jako oskarżyciel posiłkowy, jeżeli w ciągu miesiąca od powiadomienia o wykroczeniu organu uprawnionego do występowania w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego nie zostanie powiadomiony o wniesieniu przez ten organ wniosku o ukaranie albo jeżeli czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do wniesienia wniosku o ukaranie, otrzyma zawiadomienie wskazujące przyczynę niewniesienia wniosku o ukaranie.

  Wniosek o ukaranie powinien zawierać:
 • imię i nazwisko oraz adres obwinionego, a także inne dane niezbędne do ustalenia jego tożsamości,
 • określenie zarzucanego obwinionemu czynu ze wskazaniem miejsca, czasu, sposobu i okoliczności jego popełnienia,
 • wskazanie dowodów,
 • imię i nazwisko oraz podpis sporządzającego wniosek, a także adres gdy wniosek pochodzi od pokrzywdzonego.

  Wniosek o ukaranie składany przez oskarżyciela publicznego powinien ponadto zawierać wskazanie:
 • przepisów, pod które zarzucany czyn podpada,
 • miejsca zatrudnienia obwinionego oraz, w miarę możności, danych o jego warunkach materialnych, rodzinnych i osobistych,
 • pokrzywdzonych, o ile takich ujawniono,
 • wysokości wyrządzonej szkody,
 • stanowiska osoby sporządzającej wniosek,
 • sądu właściwego do rozpoznania sprawy,
 • danych dotyczących uprzedniego skazania obwinionego za podobne przestępstwo lub wykroczenie, jeżeli oskarżyciel powołuje się na tę okoliczność.

Do wniosku o ukaranie oskarżyciel publiczny dołącza materiały czynności wyjaśniających lub postępowania przygotowawczego, a także, do wiadomości sądu, adresy świadków i pokrzywdzonych oraz po jednym odpisie wniosku dla każdego z obwinionych.

W razie wniesienia wniosku o ukaranie przez pokrzywdzonego, prezes sądu przesyłając właściwemu oskarżycielowi publicznemu zawiadomienie, o którym mowa wart. 27 § 4, wzywa go jednocześnie do nadesłania w terminie 7 dni materiału dowodowego w razie niewnoszenia przez niego wniosku o ukaranie, jeżeli w sprawie przeprowadzono czynności wyjaśniające lub dochodzenie, albo do nadesłania oświadczenia o braku takiego materiału.

Więcej informacji na temat postępowania w sprawach o wykroczenia znajdziesz w tym dziale.COFNIJ  SPIS TREŚCI