WZORY DOKUMENTÓW

WZÓR KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ

Opis wzoru karty rowerowej i motorowerowej:
Format A7 (układ pionowy). Karta rowerowa i motorowerowa posiada dwie strony o barwie różowej. Tekst i znaki graficzne są barwy czarnej.

Na pierwszej stronie umieszcza się:
   wyrazy o treściach:
          1) w jednym wierszu - "KARTA ROWEROWA I MOTOROWEROWA",
          2) w sześciu wierszach - "1. Nazwisko ......, 2. Imiona ......, 3. Data ur. ......, 4. Adres
              zamieszk.: Kod ......-......, Miejsc. ......, Ul. ......, Nr budynku ......, Nr lokalu ....." ,
          3) w dwóch wierszach - "..... (podpis posiadacza)",
   ramkę o wymiarach 45 x 35 mm, a w niej wyrazy o treści: "Miejsce na fotografię 45 x 35 mm",
   symbol "mp." wpisany w okrąg o średnicy 15 mm, który jest linią przerywaną,
   w jednym wierszu - numer druku składający się z jednej litery alfabetu łacińskiego poprzedzonej wyrazem o
   treści "Seria" i siedmiu cyfr arabskich poprzedzonych wyrazem o treści "Nr",
   wyrazy o treściach;
          1) w siedmiu wierszach - "5. Data wydania .............. r., 6. Nazwa szkoły: ........, Kod ......-......,
              Miejsc. ........, Ul. ........, Nr budynku ........., 7. Nr karty ....." ,
          2) w dwóch wierszach - "...... (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)" .

Na drugiej stronie umieszcza się:
   wyrazy w jednym wierszu o treści - "8. Rodzaj pojazdów, na które karta jest ważna:",
   tabelę o wymiarach 34 x 70 mm, podzieloną na dwie kolumny i dwa wiersze. Kolumny tabeli dzielą
   się na:
          1) pierwsza - dwa pola o wymiarze 17 x 50 mm każde, w których umieszcza się wyrazy o
              treści odpowiednio "Rowery" i "Motorowery",
          2) druga - dwa pola o wymiarach 17 x 20 mm każde, w których umieszcza się okrąg o
              średnicy 15 mm, który jest linia przerywaną, a w nim symbol "mp." ,
   wyrazy o treściach:
          1) w pięciu wierszach - " 9. Zmiana adresu zamieszk.: Kod ......-......, Miejsc. ......, Ul. ......,
              Nr budynku ...., Nr lokalu ......., Data .............. r.",
          2) w dwóch wierszach - "...... (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)",
   linię ciągłą o długości 68 mm,
   wyrazy o treści - "10. Miejsce na adnotacje".Podstawa prawna:
COFNIJ   SPIS TREŚCI